วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 16(14/09/2552)

กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ การนำเสนอแฟ้มสะสมงาน

การสังเคราะห์ผลงาน

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15(07/09/2552)

ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ


ทำแผนภูมิตั้ง ห้า อัน

หาข้อมูลทางอินเตอเน็ตเพื่อมาทำแผนภูมิด้วย


วันนี้ก็สนุกดี


สุดท้ายอาจารย์ได้มอบหมายงานให้อีกหนึ่งชิ้น


กำหนดส่ง 16 กันยายน 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14(31/08/2552)

ฝึกทักษะสังเคราะห์ข้อมูลด้วยหลัก 5w1H

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13(24/08/2552)

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลย *_*

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12(17/08/2552)

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ*_*==++++

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11(10/08/2552)

ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล และประเมินสารสนเทศ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยสารสนเทศ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 (03/08/09)

วันนี้สอบกลางภาคยากอยู่เหมือนกันเกือบจำไม่ได้
และส่งงาน 2 ชิ้นที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เมื่อ
สัปดาห์ที่ 8

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 (27/07/09)

วันนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนอาจารย์ให้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ในการจัดระบบแฟ้มสะสมงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
e-Portfolio

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 (20/07/09)

วันนี้ได้เรียนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง และ
มีกิจกรรมท้ายคาบสัปดาห์ที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อเสียง
1.ให้นิสิตฟังเสียงสัมภาษณ์ต่อไปนี้ และให้เขียนเป็นผังความคิด
2. นำผังความคิดนั้นมาเขียนเป็นบทความใหม่ โดยอาศัยแนวทางเทคนิคการเขียนบทความ
ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ และห้ามต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวอักษร
Angsana การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนซ้าย – 3.17ล่างขวา 2.54
3. กำหนดส่งวันที่ 3 ส.ค. 2552

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

งานที่อาจารย์ได้มอบมายให้ ชิ้นที่ 2

งานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ชิ้นที่ 2 คือ
ชิ้นที่ 2 จาก mindmap ที่ทำนำมาเขียนเป็นบทความโดยใช้ภาษาเป็นความยาว1-2 หน้ากระดาษ a4 อย่างน้อย 1หน้ากระดาษ a4

ชื่อ นางสาวเพ็ญพิชา พรพรหม รหัสนิสิต 52040252 สาขา การสอนภาษาอังกฤษ เรียนเวลา 10:00-11:50
อาจารย์ผู้สอนชื่อ อ.ดร. อุทิศ บำรุงชีพ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม
ใบงานสัปดาห์ที่ 6
รายวิชา 400307 ทักษะการคิดวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทำบุญกับชีวิตในปัจจุบัน

คนเรานั้นล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตของตนเองทั้งในทางโลกและทางธรรม แต่จะมีสักกี่คนที่จะแสวงหาความสุขทางธรรม คนส่วนมากสนใจใน ลาภ ยศ ชื่อเสียง ซึ่งเป็นความสุขทางโลกทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสที่อยู่ในใจเราทั้งสิ้น คนเหล่านี้หารู้ไม่ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใด ทำอย่างไหร่ถึงจะได้ความสุขที่แท้จริงมาครอบครอง ลองมารู้จักความสุขทางธรรมทางที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงดีกว่า
การทำบุญ หมายถึง การปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญ เรียกเป็นศัพท์ว่า บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า การกระทำซึ่งสามารถให้ผลบุญแก่ผู้กระทำ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีเช่น การทำทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา นี้เป็นพื้นฐานของคนเราที่ควรจะมี แค่เราทุกคนปฏิบัติได้ครบทั้งสามอย่างนี้ ก็ถือว่าได้บุญแล้ว แต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ไม่ครบก็ไม่เป็นอย่างไร เพราะถ้าปฏิบัติได้อย่างใด อย่างหนึ่งก็ถือว่าดีและได้บุญแล้ว
การทำบุญในปัจจุบันนั้น เราอาจทำได้หลายอย่างแล้วแต่ความสะดวกของผู้ที่จะทำบุญ เช่น การตักบาตร อาจจะตักบาตรรอพระท่านเดินบิณฑบาต หรืออาจจะมาทำบุญที่วัดเพื่อ มานั่งฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น การทอดกฐิน การทอดพระป่่า เราก็นิยมทำกันเพื่อนำเงินที่ได้นั้นมาสร้างประโยชน์ให้แก่วัดให้แก่ส่วนรวม แต่อย่างไรก็ดี การทำบุญนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน จำนวนสิ่งของที่มาทำบุญ หรืออะไรหลายๆอย่าง การทำบุญนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ทำบุญแค่ผู้ทำบุญกระทำ ด้วยความตั้งใจ ไม่ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม แค่เรามีความตั้งใจที่จะทำ ก็ได้บุญแล้ว
การทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันต้องการที่จะแนะนำ ก็คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่ง ตอนนี้หลายคนนิยมปฏิบัติกันมาก ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน หรือแม้กระทั้งดารานักร้อง ที่เรารู้จัก ก็นิยมปฏิบัติกัน ตัวดิฉันเองก็เช่นกันที่ชอบการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วย เพราะ ว่าดิฉันเคยไปปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งมา 7 คืน 8 วัน รู้สึกประทับใจมากเนื่องจากระหว่างที่ปฏิบัตินั้น รู้สึกว่าตนเองมีความสุข มีจิตใจที่เย็นลง มีสมาธิมากขึ้น จนไม่ อยากเลิกปฏิบัติเลยแต่สิ่งเหล่าก็นี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่อาจไม่เคร่งครัด เท่าตอนที่ปฏิบัติมากนัก เช่น การกำหนดตนเองให้มีสติ การนั่งสมาธิ และอีกหลายๆที่ได้ จากการไปปฏิบัติมา ถ้าผู้ใดอยากทราบว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นดีอย่างไรก็ลอง ไปฝึกปฏิบัติดูแล้วท่านจะได้ทราบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรและหาได้ง่ายอย่างไม่ น่าเชื่อเลยทีเดียว
การทำบุญนี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าตัวเรานั้นจะทำหรือไม่ แค่เรารู้จักคำว่า ทาน ศีล ภาวนา แต่แค่เรารู้จักอย่างเดียวนั้นไม่พอเราต้องปฏิบัติด้วย เท่านี้เราก็ได้บุญแล้ว และอีกอย่างถ้าเราถือปฏิบัติสิ่งเหล่านี้จนเป็นนิจเป็นนิสัยก็จะเกิดผลดี มีจิตใจผ่องใจ มีความสุขความเจริญต่อตัวเราและยังส่งผลต่อคนรอบข้างอีกด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติดูแล้วท่านจะรู้เอง

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

งานที่อาจารย์ได้มอบมายให้ ชิ้นที่ 1
อาจารย์ได้มอบหมายให้ชิ้นที่ 1คือ


ปรับตกแต่งmindmap ของกลุ่มตนเองให้ดีกว่าเดิมโดยสมาชิกในกลุ่มต้องทำเป็น

ผลงานของตนเอง


ผลงานชิ้นนี้ของดิฉันเป็นอย่างไรค่ะสวยไหมค่ะ ตั้งใจทำเต็มที่เลยนะค่ะ >_<


วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 นำเสนอผลงานวิเคราะห์เรื่องคำพ่อสอนโดยใช้ โปรแกรม MindManager และมอบหมายงาน

วันนี้อาจารย์ได้ให้นำเสนอผลงานที่ วิเคราะห์เรื่องคำพ่อสอนโดยใช้
โปรแกรม MindManager ของแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มทำผลงานออกมาดีทั้งนั้นเลย
ดิฉันได้วิจารณ์ผลงานของเพื่อนด้วย ก็ตื่นเต้นดี หลังจากที่ทุกกลุ่มได้นำเสนอ
ผลงานเสร็จแล้ว อาจารย์ได้มอบหมายงานสองชิ้นคือ
ชิ้นที่ 1 ปรับตกแต่งmindmap ของกลุ่มตนเองให้ดีกว่าเดิมโดยสมาชิกในกลุ่ม

ต้องทำเป็นผลงานของตนเอง
ชิ้นที่ 2 จาก mindmap ที่ทำนำมาเขียนเป็นบทความโดยใช้ภาษาเป็นความยาว

1-2 หน้ากระดาษ a4 อย่างน้อย 1หน้ากระดาษ a4
แย่แล้วเราต้องรีบทำงานแล้ว!!!!

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 วิเคราะเรื่องคำพ่อสอน และเรื่องวิธีการใช้โปรแกรมMindjet MindManager


วันนี้อาจารย์ได้สอนเรื่องการใช้โปรแกรมMindjet MindManager หลังจากนั้นอาจารย์ก็
ให้วิเคราะห์เรื่องคำพ่อสอนแล้วนำส่วนที่วิเคราะห์แล้วนั้นมา
ใส่ในโปรแกรมMindjet MindManager ตามที่อาจารย์ได้สอนวิธีใช้ไป แล้วตกแต่งให้
สวยงามซึ่งของกลุ่มดิฉันได้ทำตั้งแต่หน้า 142-152 ของหนังสือคำพ่อสอน
รูปด้านบนคือบทวิเคราะห์จากหนังสือคำพ่อสอนที่ใช้โปแกรมดังกล่าวที่
อาจารย์ได้สอนมาของกลุ่มดิฉัน สวยไหมค่ะ
และวันนี้ดิฉันได้ทราบถึงประโยชน์ของโปรแกรมMindjet MindManager
1.เป็นโปรแกรมที่ระดมความคิด
2.ใช้ในการนำเสนอ
3.ช่วยในการวิเคราะห์ ใช้สร้างส่วนของเนื้อหา web word powerpoint และอื่นๆ
+*+*+*+*+*+*+>_<+_+_+_+_+*****

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

วันนี้อาจารย์ได้ให้โปรแกรม MindManager Pro 6.0 มาลงเครื่องของตัวเอง
ดิฉันยืม แฟตไดร์ ของเพื่อนที่ coppy มาจากคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เพื่อมาลง Notebook
ของตัวเอง จากนั้นอาจารย์ก็สอนวิธีลงโปรมแกรม พอทุกคนลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ก็สอน
Download โปรมแกรม Freemind หลังจากนั้น
อาจารย์ก็แนะนำ web
http://www.keepvid.com/ โหลดคลิปได้ไม่จำกัดครั้งต่อเครื่อง

http://www.mwdiaconverter.org/ โหลดคลิปได้เครื่องละ 5 ครั้ง
การเรียนการสอนของอาจารย์วันนี้ทำให้ดิฉันได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่ไม่เคยรู้มาก่อน
และได้รู้วิธี Download คลิป จากอินเตอร์เน็ตวันนี้ดิฉันรู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลยทีเดียว
มีความสุขค่ะ เย้ๆๆๆ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวัน


วันนี้ดิฉันตื่นเวลา 6.30 น
วันนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากตื่นเลยอยากนอนต่อมากแต่ก็ต้องตื่นเพื่อมาเรียน
หลังจากทำภาระกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาซื้อข้าวเหนียวหมูย่างทานก่อนไปเรียน
เรียนวิชาแรกง่วงนอนมากๆๆ แต่ก็ทนเรียนต่อไปจนจบโดยไม่หลับ 555
ตอนนี้เรียนวิชาที่2แล้ว อาจารย์ให้ฝึกทำblog ก้ทำพอได้
แต่เสียอย่างหนึ่งคือ โต๊ะเต็มเลยต้องยืมเครื่องเพื่อนทำ blog
เลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่กลับไปเย็นต้องไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วน???

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวเพ็ญพิชา พรพรหม
ชื่อเล่น ปูจ๋า
เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2533 อายุ 18 ปี
ภูมิลำเนา จังหวัดระยอง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
กรุ๊ปเลือด B
ชอบ สีชมพู
กีฬาที่ชอบ ว่ายน้ำ
งานอดิเรก อ่านหนังสือทั่วไป
อาชีพที่ใฝ่ฝัน แอโฮสเตส ครู

ความคาดหวังของรายวิชา

เมื่อดิฉันได้ทำการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว...ดิฉันหวังว่า
1. จะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
3. ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ และนำไปเผยแพร่
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและช่วยพัฒนาของผู้อื่นให้ดีขึ้น

5. เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
6. สร้างความเข้าใจ และเจตคติอันดีกับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษา

7. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหาความรู้เพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
8. มีความรู้ในการทำบล็อกของตนเอง
9. มีความชำนาญในการทำบล็อกที่ถูกต้อง
10. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตกแต่งทำบล็อกให้สวยงาม