วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 (03/08/09)

วันนี้สอบกลางภาคยากอยู่เหมือนกันเกือบจำไม่ได้
และส่งงาน 2 ชิ้นที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้เมื่อ
สัปดาห์ที่ 8

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 (27/07/09)

วันนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนอาจารย์ให้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ในการจัดระบบแฟ้มสะสมงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
e-Portfolio